Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka.
 2. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubawce, powołano inspektora ochrony danych osobowych Tomasza Więckowskiego i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl oraz tel. 693 337 954.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa w szczególności z Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora.
 6. Posiada Pani/Pan praw
  • dostępu do treści swoich danych,
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  • żądania usunięcia danych, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO,
  • ograniczenia przetwarzania, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji kontaktów z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubawce. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uzyskanie szeroko pojętej pomocy przewidzianej prawem, a także realizacja innych wniosków,
z którymi Pani/Pan wystąpi.

drukuj
metryka
historia zmian