Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE
ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwo - ścią samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,
zgodnie z art. 5 i art. 62 usta - wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie pilnym do 09.11.2022 r. do godz. 10:00 .

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.duw.pl/pl/komunikaty/18450,Nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-Ministra- Rodziny-i-Polityki-Spolecz.html

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawce ul. Dworcowa 33, tel. 75 74 11 800 , kom. 607 568

drukuj
metryka
historia zmian