Gmina Lubawka

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywni w działaniu

W miesiącu czerwcu 2020r. Gmina Lubawka – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce wraz z partnerami Spółdzielnią Socjalną "Parasol" oraz Gminą Kamienna Góra wznawia realizacje projektu, który rozpoczął się w styczniu 2020r. dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. "Aktywni w działaniu"

Celem projektu jest nabycie przez 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wparciem łączącym aktywizację w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

Przewiduje on realizację 6 form wsparcia. Formy te wchodzą w skład następujących usług:

  1. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (Usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, psychologicznego, pedagogicznego), pracy socjalnej,

  2. Usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym (Poradnictwo zawodowe, Zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy-staże, szkolenia i kursy zawodowe umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy).

 

Całkowicie indywidualne podejście do pracy osób bezrobotnych i biernych zawodowo w zakresie opracowania ich ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej i wprowadzenie nowych form działań wspierających przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania w środowisku zawodowym oraz pracy w grupie i odpowiedzialności za własny sukces, a także większej aktywności edukacyjnej i asertywności w wyrażaniu siebie poprzez działania rozwojowe i zawodowe.

 

Wartość projektu: 451 542 ,15 PLN

Kwota projektu dofinansowana z Unii: 428 965,03 PLN

Projekt wspófinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałanie 9.1.1 Aktywna integracja- konkursy horyzontalne.

drukuj
metryka
porównanie wersji
historia zmian